+48 663 845 733
pn - pt, 8:00-16:00
sklep@uniskk-market.pl
0
Koszyk

Regulamin sklepu

Dzień dobry,

zapraszamy Cię do zapoznania się z zasadami korzystania z naszego sklepu internetowego www.unicard.pl.


Dbamy o to, aby nasze produkty były wykonane z należytą starannością oraz zapewniały użytkownikom najwyższe standardy bezpieczeństwa. Podobne zasady towarzyszyły nam przy tworzeniu dokumentów prawnych, które są napisane w transparentny sposób, czytelnym i zrozumiałym językiem. Przede wszystkim jednak, ich treść zapewnia pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z prawem konsumenckim.


Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z naszymi zasadami, możesz się z nami skontaktować mailowo: sklep@unicard.pl.


Pozdrawiamy,

Zespół Unicard.pl


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO UNICARD.PL


W tej części regulaminu wyjaśniamy najważniejsze definicje, których używamy w Regulaminie.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Sklep Internetowy jest dostępny pod adresem internetowym: www.unicard.pl (dalej: Sklep Internetowy) oraz jego rozwinięciami.

1.2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Unicard S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 162 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015681, NIP: 6760077394, REGON: 35055263600000, BDO: 000010637, adres mailowy: sklep@unicard.pl.

1.3. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu np. utworzenia Konta Klienta, a przede wszystkim w celu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.

1.5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym w sposób umożliwiający Klientom zapoznanie się z jego treścią i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym, np. pobrania w formie PDF.

1.6. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

1.7. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:


a. AKCJA PROMOCYJNA– szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego,

proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak na przykład obniżenie Ceny za Produkt lub Zestaw Promocyjny, czy też obniżenie / brak kosztów wysyłki. Szczegóły Akcji Promocyjnej reguluje Regulamin Akcji Promocyjnej, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego.

b. BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w szczególności na temat Produktów, działalności Sklepu Internetowego, Regulaminu oraz aktualnych Akcji Promocyjnych, w dni robocze, w godzinach wskazanych w Sklepie Internetowym pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail.

c. CENA – określona w złotych polskich lub EUR kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Akcji Promocyjnej obowiązującej w danym czasie w Sklepie Internetowym stanowią inaczej lub określona w złotych polskich lub EUR kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem uiszczenia wynagrodzenia za usługę możliwą do wykupienia w formie vouchera polegająca na udzieleniu wsparcia technicznego Klientowi;

d. KLIENT – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

e. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

f. KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta. Zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.

g. KOSZYK – Usługa Elektroniczna udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi Regulaminami Akcji Promocyjnych, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), przesłania Klientowi wiadomości o produktach pozostających w Koszyku lub nieudanej transakcji (mail transakcyjny). Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

h. LOGIN – nazwa użytkownika Klienta podana w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.

i. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z

niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i Akcjach Promocyjnych, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta.

j. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny lub usługa do wykupienia w formie vouchera polegająca na udzieleniu wsparcia technicznego Klientowi po jej wykupieniu na zasadach określonych w opisie Produktu w Sklepie Internetowym.

k. PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

l. REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

m. SPRZEDAWCA – Unicard S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 162 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015681, NIP: 6760077394, REGON: 35055263600000, BDO: 000010637.

n. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.

o. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn może zastrzec zawarcie wyłącznie jednej Umowy dla kilku Produktów z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami – np. Zestawu Promocyjnego, według treści Regulaminu Akcji Promocyjnej.

p. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – Umowa o świadczeniu usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca wykonania usługi wsparcia technicznego poprzez wykupienie usługi w formie konsultacji, szkolenia lub warsztatów dla Klienta na warunkach określonych na karcie Produktu prezentowanych każdorazowo w Sklepie Internetowym.

q. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie

z Umową o Świadczenie Usług.

r. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Podczas trwania Akcji Promocyjnej, Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych przyczyn może uzależnić zawarcie jednej Umowy sprzedaży dla kilku Produktów w ramach Zestawu Promocyjnego, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

s. KOMUNIKATOR (LIVE CHAT) – usługa aktywna na stronie dzięki wtyczce, która została zainstalowana w Sklepie Internetowym. Za jej pośrednictwem potencjalni Klienci odwiedzający stronę internetową oraz Klienci mogą skontaktować się ze Sprzedawcą.

t. OSOBA ODWIEDZAJĄCA – każda osoba fizyczna, która przegląda Treści lub Produkty w Sklepie Internetowym.


2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO


W zasadach korzystania z naszego sklepu wyjaśniamy, jakie minimalne wymagania techniczne musisz spełnić, żeby bez problemów korzystać z naszego sklepu. Nie martw się, nie ma ich dużo.


2.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

2.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, odpowiednich wymagań technicznych. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Klienta umożliwiające pełne i poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego:

a. urządzenie z dostępem do sieci Internet;

b. najnowsza wersja przeglądarki internetowej.

2.3. Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom stały dostęp do Sklepu Internetowego i świadczonych Usług. Jednakże Sprzedawca nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Sklepu Internetowego w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów.

2.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków umieszczonych w Sklepie Internetowym.


3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


W części trzeciej wskazujemy jakie usługi elektronicznym są dostępne w naszym sklepie. Usługa elektroniczna to np. koszyk, czy newsletter. Wyjaśniamy jak złożyć reklamacje na usługi elektroniczne.


3.1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie

następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a. Konto Klienta, w przypadku jego rejestracji;

b. umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

c. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

d. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

e. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu, w tym treści o charakterze marketingowym;

f. formularz kontaktowy;

g. Live Chat;

h. Zamówienie rozmowy;

i. Newsletter.

3.2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

a. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);

b. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień;

c. śledzenie statusu Zamówienia

d. umożliwienie zmiany danych Klienta w Koncie;

e. umożliwienia dodawania opinii na temat poszczególnych produktów;

f. przesyłanie wiadomości przypominającej o produktach znajdujących się w Koszyku Klienta.

3.3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

a. Wypełnieniu formularza rejestracji, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu;

b. Skutecznym zarejestrowaniu się, co zostanie potwierdzone mailem z BOK Sklepu Internetowego.

3.4. W przypadku Klientów, którzy nie posiadają statusu Konsumenta, a którzy rejestrują Konto Klienta za pośrednictwem profilu „firma” lub „instytucja publiczna” aktywacja Konta Klienta nastąpi po zweryfikowaniu podanych danych przez pracownika Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezarejestrowania Konta Klienta dla podmiotu nieposiadającego statusu Konsumenta bez wskazywania powodów.

3.5. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji Konta Klienta, wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@unicard.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy. Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym dla Klientów, którzy posiadają status Konsumenta. Sprzedawca może jednak wprowadzić takie ograniczenie w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności z uwagi na związek danego Produktu lub rodzaju Produktów z usługami świadczonymi w ramach Konta lub w przypadku Klientów, którzy nie posiadają statusu Konsumenta.

3.6. Klient nieposiadający statusu Konsumenta musi posiadać Konto Klienta w celu składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży/Umów o świadczenie usług. Nadto, Klient nieposiadający statusu Konsumenta może doznać ograniczeń w zakresie korzystania z Koszyka, a samo skuteczne skorzystanie z Koszyka bez

założenia Konta Klienta dla Klienta nieposiadającego statusu Konsumenta jest niemożliwe.

3.7. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

3.8. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

3.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

c. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy i Sklepu Internetowego;

d. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

e. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

f. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;

g. terminowego odbioru Produktów;

h. weryfikacji przy przewoźniku (kurierze), że towar został dostarczony w całości, bez usterek. W przypadku zniszczenia towaru przez przewoźnika, należy spisać protokół szkody oraz poinformować o tym Sprzedawcę;

i. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

j. niepodejmowania działań takich jak:

· rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

· podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności;

· modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów.

3.10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać mailowo lub na adres Sprzedawcy.

3.11. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych podmiotu, na który został nabyty towar oraz dane składającego reklamację (4) numer zamówienia – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność

reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.12. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.


4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


To bardzo ważna część, w której wyjaśniamy w jaki sposób możesz nabyć produkty, czyli zawrzeć z nami umowę sprzedaży.


4.1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu Internetowego.

4.2. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług oraz z uwagi na ich specyfikę, Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Produkty. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego zastosowanie znajduje ograniczenie, o którym mowa powyżej, może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień również dla pozostałych z nich.

4.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia.

b. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie może złożyć Zamówienia, jeśli nie posiada Konta Klienta. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP. W przypadku Przedsiębiorców – Klientów, Sprzedawca może prosić o wskazanie numerów PKD przedsiębiorcy.

c. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.

d. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

e. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego zamówienie Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.

f. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

4.5. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia. 4.6. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:

a. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo

b. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, np. z powodu braku płatności.

4.7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.

4.8. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:

a. poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży; albo

b. potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.

4.9. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.

4.10. Niezależnie, Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

4.11. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

4.12. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.13. Akcje Promocyjne obowiązujące w Sklepie Internetowym nie łączą się, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

4.14. Każda z przeprowadzanych Akcji Promocyjnych posiada odpowiedni Regulamin Akcji Promocyjnej. W przypadku obowiązywania Akcji Promocyjnej, przepisy

Regulaminu Akcji Promocyjnej mają pierwszeństwo przed przepisami niniejszego Regulaminu. W kwestiach nieujętych w Regulaminie Akcji Promocyjnej, zastosowanie znajdują przepisy niniejszego Regulaminu.


5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym w jaki sposób możesz zapłacić za produkty w naszym sklepie – wszystkie informacje znajdziesz w części piątej naszych zasad.


5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży, w szczególności płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą, za pośrednictwem upoważnionych serwisów zewnętrznych, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów nieposiadających statusu Konsumenta możliwym jest zastosowanie mechanizmu płatności odroczonej na zasadach wskazanych w Koncie Klienta.

5.2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym, w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

5.3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

5.4. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności i porzuconym koszyku, w tym wysyłając wiadomość e-mail (mail transakcyjny). Nieuiszczenie płatności w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 2 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty, chyba, że Klient nieposiadający statusu Konsumenta otrzymał możliwość skorzystania z płatności odroczonych. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy (co nie dotyczy Klientów nieposiadających statusu Konsumenta).


6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU


Dostawa produktu to bardzo istotna część transakcji. Staramy się dostarczyć do Ciebie produkt najszybciej, jak jest to możliwe.


6.1. Możliwy sposób dostawy Produktu jest każdorazowo wskazany w Sklepie Internetowym na etapie składania zamówienia.

6.2. Dostawa Produktu odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego/firmy kurierskiej/paczkomatu wybranego przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia Klient może odebrać również Produkt osobiście pod adresem siedziby Sprzedawcy.

6.3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w Sklepie Internetowym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6.4. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

6.5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę (co do zasady 24 godziny od daty złożenia Zamówienia w przypadku złożenia Zamówienia w dni robocze, nie dłużej niż dwa dni robocze) oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

6.6. Czas wysyłki zamówienia może zostać wydłużony w przypadku Produktów, które będą wymagać personalizacji na zamówienie Klienta. O terminie wysyłki Klient zostanie poinformowany na karcie produktu lub w oddzielnej wiadomości.


7. REKLAMACJA PRODUKTU


Przykładamy wielką uwagę do staranności wykonania naszych produktów. Jednak jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia wobec zakupionego towaru – sprawdź jak w łatwy sposób złożyć u nas reklamację.


7.1. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego Produktu. Prawa zawarte w pkt. 7 przysługują również Przedsiębiorcom – Konsumentom.

7.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

7.3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

7.4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład

a. pisemnie na adres Sprzedawcy;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@unicard.pl.

7.5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

7.6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7.7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyc

wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy.

7.10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.


8. OPINIE ZAMIESZCZONE W SKLEPIE INTERNETOWYM


Nasz sklep, jak wiele innych podmiotów e-commerce zbiera opinie o produktach i o dokonanej transakcji. Staramy się, aby ten proces był maksymalnie transparentny. Zależy nam na rzetelnych opiniach od zweryfikowanych klientów. W związku z tym w tej części Regulaminu tłumaczmy, jakie zasady obowiązują w naszym sklepie odnośnie zamieszczania opinii i komentarzy.


8.1. Klient Sklepu Internetowego po dokonaniu transakcji i otrzymaniu produktów ma możliwość zamieścić opinie:

a. na Stronie Internetowej, poprzez dodanie komentarza na karcie produktu;

b. lub może zostać poproszony przez BOK za pośrednictwem maila o dodanie opinii o zakupionym produkcie i przebiegu transakcji;

c. lub za pośrednictwem funkcjonalności udostępnianych przez firmę Google Google Ireland Limited (dalej Google).

8.2. Do opinii dodanych za pośrednictwem Google nie mają zastosowanie poniższe zapisy, a Sprzedawca nie ma na nie wpływu. Przedmiotowo opinie dodawane są za pośrednictwem funkcjonalności udostępnianej przez Google i to Google ponosi za nie odpowiedzialność oraz przetwarza zamieszczone w nich dane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod linkiem: https://support.google.com/local-listings/answer/9851099?visit_id=6379442067052509233532421652&p=how_google_sources&rd=1.

8.3. Dodanie opinii przez Klienta jest w pełni dobrowolne i wymaga wcześniejszego zalogowanie się na Konto Klienta.

8.4. Wypełniając formularz opinii Klient wyraża zgodę na opublikowanie zawartych w nim treść w szczególności komentarza dotyczącego danego produktu oraz udostępnienie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do zamieszczenia opinii. Dane osobowe są chronione zgodnie z naszą Polityką prywatności.

8.5. Opinie zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są w żaden sposób sponsorowane, a ich treść nie ma wpływu na warunki przyszłych umów zawieranych ze Sprzedawcą.

8.6. Jesteśmy rzetelni, na naszej Stronie Internetowej zamieszczamy wszystkie dodane opinie, zarówno pozytywne jak i negatywne, o ile ich treść nie narusza przepisów Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa. Nie publikujemy opinii, które zawierają słowa uznane za obelżywe, zniesławienie lub wzywają do nienawiści.

8.7. Opinie zamieszczane w naszym Sklepie Internetowym podlegają weryfikacji pod kątem sporządzania ich przez naszych Klientów, którzy rzeczywiście dokonali zakupu danego produktu. Ww. weryfikacja przeprowadzana jest poprzez porównanie danych Klientów dokonujących zakupu opiniowanych produktów z danymi osób zamieszczających opinię.


9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


Wychodzimy z założenia, że w przypadku różnicy zdań z Klientem warto rozmawiać i dążyć do wzajemnego porozumienia na drodze polubownej. Zobacz, w jaki sposób możemy rozwiązać spór.


9.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

9.2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

9.3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Sprzedawca nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.


10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Wiemy, że nie czasem konsumenci chcą skorzystać z ustawowego prawa do zwrotu. W pełni to rozumiemy. Sprawdź jak szybko i bez problemów możesz dokonać u nas odstąpienia od zawartej umowy. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Klientowi, który nie posiada statusu Konsumenta.


10.1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego produktu. Regulacje niniejszej Polityki Zwrotów dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta, który oświadcza, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, gdyż zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego.

10.2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

10.3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład w następujących formach:

a. pisemnie na adres: Unicard S.A., ul. Zakopiańska 162, 30-435 Kraków;

b. w formie elektronicznej na adres: sklep@unicard.pl.

10.4. Konsument i Przedsiębiorca - Konsument może skorzystać z wzoru Formularza Zwrotu, jednak nie ma takiego obowiązku.

10.5. Konsument i Przedsiębiorca – Konsument ponosi koszt dokonania zwrotu Produktu.

10.6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę - Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (pełnomocnika), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.

10.7. Konsument i Przedsiębiorca - Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Unicard S.A., ul. Zakopiańska 162, 30-435 Kraków.

10.8. Konsument i Przedsiębiorca - Konsument powinien zabezpieczyć zwracany produkt w taki sposób, by nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu.

10.9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

10.10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Możemy się wstrzymać z przesłaniem zwrotu środków do czasu odebrania zwracanych towarów lub przesłania nam potwierdzenia nadania paczki.

10.11. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę - Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.12. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę - Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu lub w związku z nieprawidłową pielęgnacją produktu lub niewłaściwego zapakowania produktu podczas jego odsyłania do Sprzedawcy. Odpowiedzialność Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

10.13. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy – Konsumentowi w przypadku:

a. przekroczenia terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcy o woli odstąpienia od umowy sprzedaży;

b. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt, który znajdował się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych.


11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


W części dziesiątej wskazujemy jakie prawa własności intelektualnej chronimy na naszej stronie internetowej i jakich zasad musisz przestrzegać.


11.1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć, i innych zamieszczonych przez Sprzedawcę treści należą do

Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

11.2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Sklepu Internetowego, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Sprzedawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Klientów Sklepu Internetowego.

11.3. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11.4. Wykorzystywanie danych Sklepu Internetowego w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym Sprzedawcy i uzyskaniu od niego pisemnej zgody.


12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


12.1. Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Polityka Prywatności”.

12.2. Zasady stosowania plików cookies na Stronie Internetowej określa dokument „Polityka Cookies”.


13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI


Jeśli robisz zakupy w naszym sklepie, a nie jesteś konsumentem – ta część regulaminu jest skierowana właśnie do Ciebie.


13.1. Niniejszy 13 punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami – Konsumentami.

13.2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

13.3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

13.4. Sprzedawca zastrzega sobie własność wszystkich towarów sprzedanych Klientowi nieposiadającemu statusu Konsumenta do czasu całkowitej zapłaty przez Klienta wszystkich należności z tytułu Umowy Sprzedaży, w tym np. kosztów dostawy.

13.5. Klient nie może dokonać przelewu żadnych swoich praw ani zobowiązań wynikających z Umów Sprzedaży zawieranych między Stronami na podstawie niniejszego Regulaminu bez zgody Sprzedawcy.

13.6. Sprzedawca posiada jednostronne uprawnienie do wstrzymania dostawy Produktu do czasu otrzymania płatności Ceny wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi takimi jak np. koszt wysyłki.

13.7. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

13.8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę

prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

13.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

13.10. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

13.11. Sprzedawca jest uprawniony do dzielenia dostawy Produktów będących przedmiotem Dostawy wg. własnego uznania.

13.12. Miejscem wykonania świadczenia jest siedziba Sprzedawcy.

13.13. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie jest uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód i okoliczności, zwłaszcza zdarzeń pozostających poza jego kontrolą oraz które nie wynikają z jego zawinionego działania, których Sprzedawca nie mógł przewidzieć i które uniemożliwiają proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia to na przykład: wojna, stan wojenny, rewolucja, zamieszki, rozruchy, akty terroryzmu, strajki generalne, embarga, klęski żywiołowe: pożary, wybuchy, powodzie, burze, huragany, trzęsienia ziemi, zniszczenie przez piorun oraz epidemie, pandemie, ograniczenia wprowadzone przez urzędy państwowe i samorządowe, zmiany przepisów prawnych bądź orzeczenia, decyzje właściwych organów bądź sądów skutkujące brakiem możliwości prawidłowego wykonywania Umowy Sprzedaży niezależnie od tego czy wystąpią one w strukturze Sprzedawcy, czy też u jego producentów lub dostawców. W razie zaistnienia takich okoliczności termin realizacji zamówień ulega wydłużeniu o czas trwania tych okoliczności. Dodatkowo Sprzedawca jest uprawniony odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli w wyniku zaistnienia wskazanych wyżej okoliczności termin realizacji zamówienia przesunie się o więcej niż dwa tygodnie.

13.14. Co do zasady Klient jest obowiązany dokonać 100% przedpłaty na poczet Ceny zakupu Produktu. Sprzedawca dopuszcza możliwość odroczenie terminu płatności dla Klienta nieposiadającego statusu konsumenta wyłącznie w przypadku braku nieuregulowanych należności wobec Sprzedawcy, jeśli z historii Zamówień danego Klienta wynika, że wywiązuje się on terminowo ze wszelkich płatności względem Sprzedawcy. Sprzedawca w dowolnym czasie może uruchomić bądź wyłączyć możliwość zawierania Umów sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Klient nieposiadający statusu Konsumenta może każdorazowo zwrócić się z prośbą do BOK o odroczenie terminu płatności za Produkty, których dotyczy Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13.15. W przypadku opóźnienia Klienta nieposiadającego statusu Konsumenta w uiszczeniu Ceny na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia wszelkich należności mu przysługujących oraz do dochodzenia zapłaty odsetek w wysokości maksymalnej oraz żądać naprawy szkody spowodowanej opóźnieniem Klienta, w szczególności pokrycia wszelkich kosztów powstałych w związku z dochodzeniem należności, w tym kosztów windykacji roszczeń, wezwań do zapłaty, zwłaszcza z tytułu zaangażowania w związku z tym firmy windykacyjnej i/lub prawniczej.

13.16. W przypadku opóźnienia Klienta w uiszczeniu należności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca niezależnie od uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu, jest uprawniony do wstrzymania realizacji wszelkich Umów z tym konkretnym Klientem zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego do czasu zapłaty przez Klienta

wszystkich należności na rzecz Sprzedawcy. Klientowi nieposiadającemu statusu Konsumenta nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wstrzymania realizacji Zamówień lub zawartych Umów Sprzedaży i świadczeń z przyczyn określonych w poprzednim zdaniu.

13.17. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, o których mowa w pkt. 13.18. lit. c wszystkie zobowiązania Klienta w stosunku do Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne.

13.18. Sprzedawca jest uprawniony rozwiązać umowę z Klientem nieposiadającym statusu Konsumenta ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Klienta, o którym mowa w niniejszym ustępie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w punktach dotyczących wszystkich Klientów Sprzedawcy oraz:

a) w przypadku niemożliwości realizacji umowy;

b) w przypadku zaistnienia wątpliwości co do wypłacalności Klienta, o których Sprzedawca nie wiedział w chwili zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jeżeli Klient nie zapłaci, przed realizacją umowy lub w trakcie jej realizacji, przedpłaty obejmującej całość należności z tytułu nabycia towaru lub usługi ceny albo nie przedłoży w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym innego, zaakceptowanego przez Sprzedawcę zabezpieczenia,

c) w przypadku opóźnienia Klienta w płatności w stosunku do Sprzedawcy przekraczającego 14 dni.

13.19. Do faktury doliczany będzie koszt dostawy Produktów na zasadach określonych w Zamówieniu.

13.20. Do cen Produktów doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.21. Warunkiem złożenia Zamówienia przez nabywcę, którego dotyczą postanowienia niniejszego punktu 13 Regulaminu jest zalogowanie się do swojego Konta Klienta.

13.22. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Klienta. Faktury będą wysyłane na adres mailowy nabywcy wskazany w Koncie Klienta. Faktura VAT jest generowana podczas ostatniego etapu realizacji zamówienia. Po wygenerowaniu faktury VAT, na kontaktowy adres e-mail Klienta wysyłane jest powiadomienie o zrealizowaniu zamówienia wraz z możliwością pobrania danej faktury z konta klienta na platformie sklepu internetowego. Klient zobowiązany jest do zapłaty zobowiązania wynikającego z realizacji zamówienia w terminie wskazanym na fakturze VAT.

13.23. Termin płatności uważa się̨ za zachowany z chwilą uznania rachunku Sprzedawcy kwotą należności wskazaną na fakturze najpóźniej w dniu jego upływu.14. GWARANCJA

Nasze Produkty mogą być objęte gwarancją. Każdorazowo załączamy wtedy informację o gwarancji w karcie gwarancyjnej lub w innym dokumencie gwarancyjnym, który załączamy do Produktu. Jeśli jednak jakaś kwestia nie jest rozstrzygnięta ww. dokumentach zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego punktu 14 Regulaminu.


14.1. Produkty oferowane w ramach Sklepu Internetowego mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy lub producenta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej lub na zasadach określonych na kartach odrębnego dokumentu gwarancyjnego.

14.2. Jeśli z karty gwarancyjnej lub innego dokumentu dotyczącego gwarancji nie wynika moment rozpoczęcia okresu gwarancji uznać należy, że gwarancję należy liczyć od daty wystawienia dokumentu księgowego stanowiącego potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

14.3. Gwarancja nigdy nie obejmuje:

a) materiałów podlegających eksploatacji oraz podlegających naturalnym procesom starzenia jak np. folie, głowice, materiały czyszczące itp.

b) uszkodzeń powstałych podczas transportu.

14.4. Obowiązkiem Klienta jest dostarczenie Produktu reklamowanego na podstawie udzielonej gwarancji do Sprzedawcy oraz poniesienie kosztów z tym związanych, jeśli Sprzedawca tego zażąda. Obowiązkiem Klienta jest również sprecyzowanie w opisie swojego pisma skierowanego do Sprzedawcy wad stanowiących podstawę skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej lub innym równoważnym dokumencie.

14.5. Gwarancja traci ważność w sytuacjach określonych w karcie gwarancyjnej lub na kartach odrębnego dokumentu gwarancyjnego. Jeśli w karcie gwarancyjnej lub na kartach odrębnego dokumentu gwarancyjnego nie wskazano zasad utraty ważności gwarancji stwierdzić należy, że traci ona swoją ważność:

a) w przypadku zaistnienia uszkodzeń powstałych z winy Klienta,

b) w przypadku zaistnienia uszkodzeń technicznych lub mechanicznych wynikających ze zdarzeń losowych,

c) w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikających z eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i zaleceniami producenta dotyczącymi montażu, obsługi, konserwacji,

d) w przypadku zaistnienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej instalacji lub rozruchu,

e) w przypadku wprowadzenia zmian uniemożliwiających identyfikację Produktów na przykład poprzez naruszenie numerów seryjnych, dat produkcji, itp.

14.6. W przypadku uznania przez Sprzedawcę zgłoszonych roszczeń z tytułu gwarancji Sprzedawca może, według własnego wyboru, naprawić wadliwy Produktu lub wymienić wadliwy Produkt na nowy w przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa lub wiąże się z niewspółmiernymi do efektu nakładami ze strony Sprzedawcy.

14.7. Na rozpatrzenie i załatwienie roszczeń Klienta wysuniętych w związku z udzieloną gwarancją Sprzedawca ma 30 dni roboczych od daty otrzymania żądania jeśli jest właściwy do jej rozpatrzenia.

14.8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezałatwienia sprawy zainicjowanej pismem dotyczącym roszczeń wynikających z gwarancji lub nieterminowego załatwienia sprawy zainicjowanej pismem dotyczącym roszczeń wynikających z gwarancji ograniczona jest w sposób określony w punkcie 13.8. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy za utracone korzyści w związku z niezałatwieniem lub nieterminowym załatwieniem sprawy zainicjowanej pismem wniesionym przez Klienta.

14.9. Z tytułu udzielenia gwarancji, bez względu na jej rodzaj, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wywołane wadliwym działaniem Produktów, w tym m.in. za straty materialne w majątku Klienta, utratę korzyści finansowych, utratę danych.

14.10. Produkty wymienione na nowe podczas realizacji uprawnień Klienta z tytułu udzielonej gwarancji stanowią własność Sprzedawcy i nie podlegają zwrotowi do Klienta.


15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


15.1. Regulamin w wersji 1.0. wchodzi w życie z dniem 29.11.2022 r.

15.2. Regulamin jest dostępny wyłącznie w języku polskim.

15.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

15.4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

15.5. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.

15.6. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu nie wpływa na nieważność pozostałych postanowień Regulaminu.

15.7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Sklep Internetowy będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego.